Tel:86-991-2699399

Xinjiang Hotels

Kizilsu Kirgiz Hotels